Alaa
يطيح جفن الليـل واهـز كتفـهنجم يفز، وباقي الليـل مطفـيواحاكي الجدران عن مثل غرفـهماتشبه الجدارن ويطول وصفـيوتملني الجدارن واظهر لشرفـهتحت السماء واسكر الباب خلفـيريحٍ تهب وتسكن العظـم رجفـهوتموت ريح وتسكن اوراق نزفيعلى الروابي تهطل دموع وطفهويصب لمع بروقها وسط طرفيياطاري الغدران ، والعمر رشفهمع قلّها ، ياليتها ييـوم تصفـيليت الشوارع تجمع اثنين صدفـهلا صار شباك المواعيد مجفـيالحب واجد مير الأقـدار صلفـهوالارض واجد لكن العزم منفـيوالي اعرفه راح مانيب اعرفـهولااظن يذكرني اليا اقلبت مقفـياقبلتماهو حبيبي مورد القلـب حتفـهولاهو حبيبي يفرح بوقت ضعفيمُّر ثمر هالليل ، وامـر قطفـهيالحمظل الي صرت اذوقه بكفييالحنظلهذا وتّو الليـل مـاراح نصفـهياليل بعض اللي مضى منك يكفي         |                                                                                                                               
                                                                                                                              /
                                                                                                                             ♥☺

يطيح جفن الليـل واهـز كتفـه
نجم يفز، وباقي الليـل مطفـي

واحاكي الجدران عن مثل غرفـه
ماتشبه الجدارن ويطول وصفـي

وتملني الجدارن واظهر لشرفـه
تحت السماء واسكر الباب خلفـي

ريحٍ تهب وتسكن العظـم رجفـه
وتموت ريح وتسكن اوراق نزفي

على الروابي تهطل دموع وطفه
ويصب لمع بروقها وسط طرفي

ياطاري الغدران ، والعمر رشفه
مع قلّها ، ياليتها ييـوم تصفـي


ليت الشوارع تجمع اثنين صدفـه
لا صار شباك المواعيد مجفـي


الحب واجد مير الأقـدار صلفـه
والارض واجد لكن العزم منفـي

والي اعرفه راح مانيب اعرفـه
ولااظن يذكرني اليا اقلبت مقفـي
اقبلت
ماهو حبيبي مورد القلـب حتفـه
ولاهو حبيبي يفرح بوقت ضعفي

مُّر ثمر هالليل ، وامـر قطفـه
يالحمظل الي صرت اذوقه بكفي
يالحنظل
هذا وتّو الليـل مـاراح نصفـه
ياليل بعض اللي مضى منك يكفي

         |                                                                                                                               

                                                                                                                              /

                                                                                                                             ♥☺

-

ڪْآبتِسّآم آلِوَلِيًدِ يًعّوَدِ آلِرٍبيًعّ ضآحڪْآ ..يًرٍش رٍذآذه عّلِى جفوَن آلِفجرٍ آلِغآفيًة .. فيًسّتِيًقظ آلِنهآرٍ ..لِتِشدِوَ آلِبلآبلِ شدِوَهآ آلِعّذب ..وَيًموَج آلِيًآسّميًن .. فيًنتِشيً آلِفجرٍ ..آيًآ فجرٍ ..أنتِ سّرٍيً وَبوَحيً ..أنتِ وَشم فيً ذڪْرٍآيً لآ يًغيًب ..فصمتِڪْ نبض ڪْلِمآتِيً ..يًحيًى آلِأملِ فيً نفسّيً فسّلآم عّلِيًڪْ ..من وَحيً آلِحيًآة أنتِ .. ملِء آلِسّنآبلِ أنتِ ..
-
ڪْآبتِسّآم آلِوَلِيًدِ يًعّوَدِ آلِرٍبيًعّ ضآحڪْآ ..
يًرٍش رٍذآذه عّلِى جفوَن آلِفجرٍ آلِغآفيًة ..
فيًسّتِيًقظ آلِنهآرٍ ..
لِتِشدِوَ آلِبلآبلِ شدِوَهآ آلِعّذب ..
وَيًموَج آلِيًآسّميًن .. فيًنتِشيً آلِفجرٍ ..
آيًآ فجرٍ ..
أنتِ سّرٍيً وَبوَحيً ..
أنتِ وَشم فيً ذڪْرٍآيً لآ يًغيًب ..
فصمتِڪْ نبض ڪْلِمآتِيً ..
يًحيًى آلِأملِ فيً نفسّيً فسّلآم عّلِيًڪْ ..
من وَحيً آلِحيًآة أنتِ ..
ملِء آلِسّنآبلِ أنتِ ..